7 Kasım 2010 PAZAR

Resm Gazete

Sayı : 27752

YNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:

İNTERNET ALAN ADLARI YNETMELİĞİ

BİRİNCİ BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

               Ama ve kapsam

               MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliğin amacı; .tr uzantılı İnternet alan adları ynetimine ilişkin usul ve esasları dzenlemektir.

               Dayanak

               MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5 inci, 34 nc ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

               Tanımlar ve kısaltmalar

               MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

               a) Alan adı: .tr uzantılı İnternet alan adını,

               b) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

               c) CENTR: Avrupa Ulusal st Dzey Alan Adı Kayıt Kurumları Konseyini,

               ) ICANN: İnternet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumunu,

               d) İnternet alan adı: İnternet zerinde bulunan bilgisayar veya İnternet sitelerinin adresini belirlemek iin kullanılan İnternet protokol adresini tanımlayan adları,

               e) İnternet alan adı sistemi: Okunması ve akılda tutulması kolay olan ve genelde aranan adres sahipleri ile ilişkilendirilebilen simgesel isimlerle yapılan adreslemede,  karşılığı olan İnternet protokol adresini bulan ve kullanıcıya veren sistemi, 

               f) İnternet protokol adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak iin kullandıkları İnternet Protokol standartlarına gre verilen adresi,

               g) Kanun: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

               ğ) Tahsise kapalı adlar listesi: Alt alan adları ile mevzuata, kamu dzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan listeyi,

               h) Tahsisi kısıtlı adlar listesi: Tarihi ve kltrel değerler bakımından halka mal olmuş alan adlarından oluşan listeyi,

               ı) Kayıt Kuruluşu (KK): Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin  yapılmasına aracılık eden tarafı,

               i) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

               j) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

               k) Rehber: Tahsisli alan adlarına ilişkin alan adı sahibinin iletişim bilgileri ile alan adının tahsis sresinin başladığı ve bittiği tarihler gibi bilgileri ieren bir veritabanını,

               l) Rehberlik hizmeti: Rehberde bulunan verilerin kamuoyunun erişimine aık tutulması hizmetini,

               m) RIPE NCC: RIPE Şebeke Koordinasyon Merkezini,

               n) .tr ağ bilgi sistemi (TRABİS): .tr uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, gncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerek zamanlı olarak yapılmasına imkn veren, tm bu faaliyetlerin gvenli ve iş srekliliğini sağlayacak şekilde gerekleştirildiği sistemi,

               o) Uyuşmazlık zm Hizmet Sağlayıcı (UHS): Alan adları ile ilgili ihtilafların zm srecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yrten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını, niversiteleri veya uluslararası kuruluşları,

ifade eder.

               (2) Bu Ynetmelikte geen ve yukarıda yer almayan tanımlar ve kısaltmalar iin, ilgili mevzuatta yer alan tanımlar ve kısaltmalar geerlidir.

               İlkeler

               MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliğin uygulanmasında aşağıda belirtilen temel ilkeler gzetilir:

               a) Objektif nedenler aksini gerektirmedike niceliksel ve niteliksel devamlılık, ayrım gzetmeme, dzenlilik, verimlilik, nesnellik, orantılılık, şeffaflık, kaynakların etkin kullanılması ve teknoloji bağımsız davranılması,

               b) Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması,

               c) Tketici haklarının korunması,

               ) Hizmet kalitesinin ykseltilmesinin teşvik edilmesi,

               d) Uluslararası uygulamaların ve standartların dikkate alınması,

               e) Alan adlarına ynelik uygulamaların lke koşullarına uygun, etkin ve uzun vadeli zmler olması,

               f) Makul koşullarda, kolaylıkla faydalanılabilecek uygulamaların teşvik edilmesi,

               g) Gerek ve tzel kişilerin talep ettikleri hizmet dışında herhangi bir hizmeti satın almak zorunda bırakılmaması,

               ğ) nc kişilerin haklarının korunması.

İKİNCİ BLM

Alan Adlarının Yapısı ve İlgili İşlemler

               Alan adlarının yapısı

               MADDE 5 (1) Alan adlarının yapısı a.b.tr ve a.tr şeklindedir. Her iki yapıya zel hususlar bu Ynetmeliğin ekinde dzenlenmiştir.

               Başvurulabilecek alan adları

               MADDE 6 (1) Başvuruda bulunulabilmesi iin bir alan adının a kısmının;

               a) Yalnız harfler (a-z), rakamlar (0-9) ve tire (-) işaretinden oluşması,

               b) En az iki en fazla altmış karakter uzunluğunda olması,

               c) Tire (-) işareti ile başlamaması ve/veya bitmemesi,

               ) Yalnızca nc ve drdnc karakterlerin birlikte tire (-) olmaması,

               d) Başkasına tahsisli olmaması,

               e) Tahsise kapalı adlar listesinde yer almaması

gerekmektedir.

               Alan adı başvurusu

               MADDE 7 (1) Alan adına sahip olmak zere gerek veya tzel kişiler başvurabilirler. Birden fazla alan adı iin başvuruda bulunulabilir.

               (2) Bu Ynetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan koşulları karşılamayan alan adları iin yapılan başvurular kabul edilmez.

               (3) Kişiler başvuru iin Kurumun İnternet sitesinde yer alan KKlardan birini tercih ederler. Kişiler, tercih ettikleri KKnın İnternet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuru formunun tam ve doğru olarak doldurulmaması halinde alan adı başvurusu kabul edilmez.

               (4) Kişiler, başvuru sırasında, yanlış bilgi verme, nc kişilerin haklarını ihlal etme gibi fiillerin hukuki sonuları konusunda genel olarak bilgilendirilirler.

               (5) Kişiler, başvuru sırasında, nc kişilerin haklarını ihlal etmeyeceklerini, alan adını hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacaklarını ve iptal veya feragat durumunda bu işlemlerin kendi lehlerine bir hak doğurmayacağını kabul ettiklerini beyan ve taahht ederler.

               (6) KK, alan adı başvuru talebini almasını mteakip TRABİS zerinden gerekli işlemleri yapar.

               Alan adı tahsisi

               MADDE 8 (1) Alan adı tahsisleri belgeli veya belgesiz olarak iki yntemle yapılır.

               (2) Belgesiz alan adı tahsisi ilk gelen ilk alır kuralının geerli olduğu tahsislerdir. İlk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİSe ulaştığı zaman kaydı esas alınır.

               (3) Belgeli alan adı tahsisi, ilgili bilgi ve/veya belgelerin başvuru sahibi tarafından KKya verilmesini ve bu bilgi ve/veya belgelerin TRABİSe ulaştırılmasını mteakip yapılan tahsislerdir. Belgeli olarak tahsis edilecek alan adları bu Ynetmeliğin ekinde dzenlenmiştir.

               (4) KKların, TRABİS zerinden başvuru işlemlerini tam ve doğru olarak tamamladıkları ve cretini dedikleri alan adları, başvuru sahiplerine tahsis edilir.

               (5) Alan adı bir defada en az bir en fazla beş yıl sre iin tahsis edilir.

               Yenileme

               MADDE 9 (1) KK, alan adının tahsis sresinin bitmesine asgari ay kala alan adı sahibini asgari elektronik posta yoluyla bilgilendirir ve alan adı sahibinden yenileme işlemini gerekleştirmesini talep eder. 

               (2) Sahip olduğu alan adının tahsisini yenilemek isteyen kişi, bu aylık sre iinde alan adının tahsisini yenilemek zere bu Ynetmeliğin 7 nci maddesinin ilgili hkmleri erevesinde başvuruda bulunur. Bu talep doğrultusunda KKnın TRABİS zerinden gerekli işlemleri tamamlamasını ve yenileme cretini demesini mteakip alan adı tahsisi yenilenir. 

               (3) Tahsis sresinin sonuna kadar yenileme işlemi tamamlanmayan alan adının kullanımı iki ay sre ile durdurulur. Bu sre iinde alan adı sahibinin başvurusu zerine alan adı tahsis işlemi yenilenir. Aksi halde alan adı yeniden tahsise aılır.

               (4) Yenileme sonrası tahsis sresi beş yılı aşamaz. Bu beş yılın sonunda sahip olunan alan adının tahsisi bu madde erevesinde yenilenebilir.

               Feragat

               MADDE 10 (1) Kendisine tahsisli alan adını tahsis sresi bitmeden kullanmaya son vermek isteyen alan adı sahibi, alan adından feragat edebilir.

               (2) Alan adı sahibi hizmet almakta olduğu KKya ait İnternet sitesinde yer alan ilgili formu tam ve doğru olarak doldurarak feragat talebini iletir. KKnın TRABİS zerinden gerekli işlemleri tamamlamasını mteakip feragat talebinin gereği yapılır.

               (3) Alan adından feragat, alan adı sahibi lehine bir hak doğurmaz.

               (4) Feragat edilen alan adı yeniden tahsise aılır.

               İptal

               MADDE 11 (1) Alan adı tahsisi aşağıda belirtilen durumlarda alan adı sahibi ve ilgili KK bilgilendirilerek TRABİS vasıtasıyla iptal edilir:

               a) Alan adı sahibinin verdiği bilgilerin tam ve/veya doğru olmadığının tespit edilmesi,

               b) Alan adının tahsise kapalı adlar listesine alınması,

               c) Alan adı tahsisinin iptali ile ilgili UHS tarafından Kuruma iletilen hakem ya da

hakem heyeti kararının bulunması ve kararın uygulanması iin Kurum tarafından belirlenen gerekli şartların mevcut olması,

               ) Alan adı tahsisinin iptaline ynelik bir mahkeme kararının bulunması.

               Yeniden tahsis

               MADDE 12 (1) Bu Ynetmeliğin 9 uncu maddesinde yenileme iin belirtilen srenin sonunda yenileme iin bir talep gelmemesi halinde ilgili alan adı yeniden tahsise aılır ve bu alan adının tahsise aıldığı bilgisi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır. Ancak yeniden tahsise aılan bu alan adları iin bir ay sre ile başvuru talebi alınmaz.

               (2) Alan adının kara listeye alınma gerekesi dışında başka bir gerekeyle iptal edilmesi ve sahibinin alan adından feragat etmesi gibi durumlarda ilgili alan adı yeniden tahsise aılır ve bu alan adının tahsise aıldığı bilgisi Kurumun İnternet sitesinde yayımlanır. Ancak yeniden tahsise aılan alan adları iin ay sre ile başvuru talebi alınmaz.

               (3) Yeniden tahsise aılan alan adları iin başvuruların alınması ve bu alan adlarının tahsisi bu Ynetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri erevesinde yapılır.

               Satış ve devir

               MADDE 13 (1) Alan adları satılabilir veya devredilebilir.

               (2) Satış veya devir işleminin gerekleşmesi iin hizmet alınan KKnın İnternet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması gerekir. KKnın, TRABİS zerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde alan adının satışı veya devir işlemi doğrultusunda ilgili alan adı sahibi değişikliği gerekleştirilir.

               (3) Gerek kişilerin lm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında alan adı yasal mirasılara devredilebilir.

               (4) Satılan veya devredilen alan adının kullanım sresi değişmez.

NC BLM

Kurumun Grevleri ve Yetkileri

               Kurumun grevleri

               MADDE 14 (1) Kurumun grevleri aşağıda yer almaktadır;

               a) TRABİSi kurmak ve işletmek veya belirlediği usul ve esaslar erevesinde TRABİSin nc bir tarafa kurulması ve işletilmesini sağlamak,

               b) UHSleri ve KKları belirlemek ve bunların iletişim bilgilerini İnternet sitesinde yayımlamak,

               c) Alan adı tahsis ve yenilemesine ilişkin cretler ile uyuşmazlık zm mekanizmasının işletilmesi ile ilgili işlemlere ilişkin cretleri belirlemek ve gerektiğinde değişiklik yapmak, 

               ) Tahsise aılacak veya kullanımına son verilecek alt alan adlarını belirlemek,

               d) Belgeli tahsis edilen alt alanların tahsisinde istenecek belgeleri belirlemek,

               e) Bu Ynetmelikte belirtilen veya Kurul tarafından belirlenen hallerle sınırlı olmak kaydıyla KK niteliğinde faaliyet yrtmek,

               f) Alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararlarını, UHSnin kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adları ile hakem veya hakem heyeti kararlarını İnternet sitesinde gncel olarak bulundurmak ve bu kararların gereğini yerine getirmek,

               g) Kendisine iletilen talep ve şikyetleri değerlendirmek ve mevzuat erevesinde gerekli tedbirleri almak,

               ğ) Her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir nceki yıla ait faaliyet raporunu hazırlayarak Kurumun internet sitesinden ve gerekli olduğu hallerde diğer uygun aralarla kamuoyuna duyurmak,

               h) ICANN, RIPE NCC, CENTR gibi kuruluşlar nezdinde gerekli alışmaları yrtmek.

               Kurumun yetkileri

               MADDE 15 (1) Kurum, bu Ynetmelik erevesinde grev alanına giren hususlara ilişkin olarak;

               (a) Gerekli grdğ dzenlemeleri yapmaya,

               (b) İlgili mevzuat erevesinde KKları ve UHSleri denetlemeye

yetkilidir.

DRDNC BLM

Kayıt Kuruluşları

               Kayıt kuruluşu

               MADDE 16 (1) Kurum, KKların taşıması gereken nitelikleri, uyması gereken kuralları ve diğer hususları tespit eder ve bunları internet sitesinden ve  gerek olduğu hallerde diğer uygun aralarla kamuoyuna duyurur.

               (2) KK olmak isteyen taraflar Kuruma başvuruda bulunurlar. Kurum tarafından gerekli şartları taşıdığı tespit edilen taraflara KK olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen faaliyet belgesi dzenlenir.

               Kayıt kuruluşlarının ykmllkleri

               MADDE 17 (1) KKlar;

               a) İlgili mevzuata uymakla,

               b) Kullandıkları cihaz ve sistemler ile sundukları hizmetlerin erişilebilirliğini, gvenliğini, gvenilirliğini, btnlğn sağlamakla, 

               c) Sundukları hizmetlerin kalitesi ve srekliliği ile ilgili bir aksamanın yaşanmamasını sağlamakla ve bunun iin yeterli sayıda nitelikli personel alıştırmak ve gerekli teknik donanıma sahip olmakla,

               ) Kişilere sundukları hizmetlere 7 gn 24 saat eşit erişim imknı sağlamakla, 

               d) Alan adı başvurusu ve diğer işlemler sırasında kişilerden tam ve doğru bilgiler almakla; bu bilgilerin gvenliğini ve gizliliğini sağlamakla; bu bilgileri gncellemekle, asgari yıllık olarak teyit etmekle, bilgi değişikliklerini TRABİS zerinden Kuruma derhal bildirmekle, bu bilgileri Kurum ve yasal olarak yetkili kılınan taraflar haricinde hibir tarafa vermemekle ve alınma amaları dışında kullanmamakla,

               e) Kendilerine yapılan alan adına ilişkin tahsis, yenileme, iptal gibi talepleri gerek zamanlı ve TRABİSte uygulanan yazılım standartlarına uygun olarak TRABİSe iletmekle,

               f) TRABİS zerinden yrttkleri alan adına ilişkin işlemleri yerine getirirken gerekli zeni gstermekle,

               g) Kendilerinden hizmet alan ve almak isteyen kişileri; alan adına ilişkin başvuru, tahsis, yenileme, iptal, transfer gibi işlemlerle ilgili olarak bilgilendirmekle,

               ğ) Rehberlik hizmetine kendi İnternet siteleri zerinden cretsiz erişim imknı sağlamakla,

               h) Alan adı ile ilgili işlemler dolayısıyla elde ettiği bilgi ve belgeleri alan adının kullanımının herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren en az 10 yıl sre ile saklamakla,

               ı) Faaliyetleri sona ereceği zaman KKlar arası transfer işlemleri erevesinde gerekenleri yapmakla ve elindeki ilgili bilgi ve belgeleri Kuruma tam ve doğru olarak zamanında teslim etmekle,

               i) Her yıl Mart ayı sonuna kadar bir nceki yıla ait faaliyet raporunu Kuruma sunmakla, 

               j) Tanıtıcı bilgilerini, ilgili mevzuatı ve başvuru formunun rneğini kendisine ait .tr uzantılı alan adına sahip İnternet sitesinde ilgili tarafların ulaşabileceği şekilde ve gncel olarak bulundurmakla,

               ykmldr.

               Kayıt kuruluşlarının faaliyetlerine son vermesi

               MADDE 18 (1) KKlar, faaliyetlerini sona erdirecek olmaları halinde Kurumu asgari ay nceden bilgilendirirler.

               (2) Kurum, bilgilendirilmesini mteakip KKlar arası transfer işlemlerini derhal başlatır.

               (3) KKlar, faaliyetlerine son verecek olmaları dolayısıyla sebep olabilecekleri zararlardan sorumlu olur.

               Kayıt kuruluşlarının faaliyetlerine son verilmesi

               MADDE 19 (1) KKnın ilgili mevzuat hkmlerine uymaması, ykmllklerini yerine getirmemesi, aranan nitelikleri yitirmesi gibi hallerde faaliyetlerine Kurum tarafından son verilebilir. 

               (2) Bu durumda Kurum derhal KKlar arası transfer işlemlerini başlatır.

               (3) KKlar, faaliyetlerine son verilecek olması dolayısıyla sebep olabilecekleri zararlardan sorumlu olur.

               Kayıt kuruluşları arası transfer

               MADDE 20 (1) Alan adı sahipleri, talep etmeleri halinde, hizmet aldıkları KKyı değiştirebilirler.

               (2) Bir KKnın faaliyetlerine son vermesi veya son verilmesi durumunda faaliyet gsteren diğer bir KKya zorunlu transfer gerekleştirilir.

               (3)  KKlar arası transfer işlemlerine ilişkin hususlar Kurum tarafından dzenlenir.

               (4) KKlar arası transfer işlemleri ile ilgili uyuşmazlıklar Kurum tarafından değerlendirilir.

BEŞİNCİ BLM

Alan Adı Sahibinin Hak ve Ykmllkleri

               Alan adı sahibinin hakları

               MADDE 21 (1) Alan adı sahibi;

               a) Alan adını tahsis sresi boyunca kullanma,

               b) Alan adı tahsisini yenileme,

               c) Alan adından feragat etme,

               ) Hizmet aldığı KKyı değiştirme

haklarına sahiptir.

               Alan adı sahibinin ykmllkleri

               MADDE 22 (1) Alan adı sahibi;

               a) İlgili mevzuata uymakla,

               b) KKya tam ve doğru bilgiler vermekle; bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri derhal hizmet aldığı KKya bildirmekle,

               c) nc kişilerin haklarını ihlal etmemekle,

               ) KKlar arası zorunlu transfer hallerinde bilgilendirilmesini mteakip gereken işlemleri yapmakla

ykmldr.

ALTINCI BLM

Alternatif Uyuşmazlık zm Mekanizması

               Uyuşmazlık zm mekanizması

               MADDE 23 (1) Alan adları ile ilgili ihtilaflar alternatif olarak UHSler tarafından işletilen uyuşmazlık zm mekanizması vasıtasıyla zlr. Uyuşmazlık zm mekanizmasının işletilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından dzenlenir.

               Uyuşmazlık zm hizmet sağlayıcı

               MADDE 24 (1) Kurum, UHSlerin taşıması gereken asgari nitelikleri, uyması gereken kuralları ve diğer hususları tespit eder ve bunları internet sitesinden ve gerek olduğu hallerde  diğer uygun aralarla kamuoyuna duyurur.

               (2) UHS olmak isteyen taraflar Kuruma başvuruda bulunurlar. Kurum tarafından gerekli şartları taşıdığı tespit edilen taraflara UHS olarak faaliyette bulunabilmelerini teminen faaliyet belgesi dzenlenir.

               (3) UHSlerin, ihtilafların zm srecini başarıyla ynetebilecek, idari ve teknik yetkinliği haiz olmaları ve olası ihtilaf konularında uzman yeterli sayıda hakemi listelerinde bulundurabilmeleri gerekir.

               (4) Bu Ynetmelik veya Kurum tarafından belirlenen dzenlemeler erevesinde grev ve ykmllklerini yerine getirmeyen veya UHS olmak iin aranan asgari nitelikleri kaybeden UHSler hakkında faaliyetlerine son vermek de dahil olmak zere Kurum tarafından gerekli tedbirler alınır.

               (5) UHSler en az bir ay nceden Kuruma bildirimde bulunmaları halinde ve hakemleri aracılığıyla yrtmekte oldukları uyuşmazlık zm srelerini karara bağlamak şartıyla faaliyetlerine son verebilirler. UHSler faaliyetlerine son vermeleri dolayısıyla sebep oldukları zararlardan sorumludurlar.

               Uyuşmazlık zm mekanizmasına başvuru

               MADDE 25 (1) Uyuşmazlık zm mekanizmasına başvuru iin;

               a) İhtilaf konusu alan adının, sahip olunan ya da ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle benzer ya da aynı olması ve

               b) Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal bir hakkı ya da bağlantısının olmaması ve

               c) Bu alan adının alan adı sahibi tarafından kt niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması

gerekmektedir.

               (2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartın birlikte sağlandığını iddia eden şikyeti, uyuşmazlığın zm iin UHSlerden birini tercih ederek başvurusunu yapar. Şikyeti başvuruda bulunduğu UHSnin kendisine kesin bir karar bildirmesine kadar aynı hususta başka bir UHSye başvuruda bulunamaz.

               Hakemler

               MADDE 26 (1) UHSlerin listelerinde yer alacak hakemlerin fikri mlkiyet hakları hukuku, marka hukuku, ticaret hukuku veya bilişim hukuku alanlarında uzman olması gerekir.

               (2) Hakemler, uyuşmazlık konusu alan adına ve taraflarına ilişkin bağımsızlık ve tarafsızlıklarını gsterir yazılı beyanlarını UHSye sunmalarını mteakip alışmaya başlarlar.

               (3) Hakemlerin alışmalarını kendilerine iletilen bilgi, belge ve delillerden oluşan dosya zerinden yapmaları esas olup, gerek grlmedike, taraflar şahsen dinlenmez.

               Kararın alınması

               MADDE 27 (1) Hakem veya hakem heyeti, ilgili mevzuat, itihatlar ve yargı kararlarını da gz nne alarak, şikyeti tarafın talebi doğrultusunda alan adlarının iptaline, şikyeti tarafa devrine veya şikyeti tarafın talebinin reddine karar verir. Hakem kurulunun kararları basit oğunlukla alınır, ekimser oy kullanılamaz.

               (2) UHS, kendisine iletilen kararı bir gn iinde Kuruma ve şikyetle ilgili taraflara bildirir ve İnternet sitesinde yayımlar.

YEDİNCİ BLM

eşitli ve Son Hkmler

               cretler

               MADDE 28 (1) Alan adları ile ilgili işlemler ve uyuşmazlık zm mekanizmasının işletilmesi ile ilgili işlemler creti mukabili gerekleştirilir.

               (2) Alan adı tahsis ve yenilemesine ilişkin cretler KKlar tarafından Kuruma denir. Bu cretler Kuruma gelir olarak kaydedilir.

               (3) KKlar, Kurumca belirlenen cretleri gz nne alarak, alan adları ile ilgili olarak kişilerden alacağı işlem cretlerini belirler.

               (4) Kurum, srdrlebilir rekabet ortamının sağlanmasını ve tketici haklarının korunmasını teminen, gerektiğinde, KKların alan adları ile ilgili işlem cretlerini de dzenleyebilir.     

               (5) UHSler, Kurumca belirlenen cretleri st sınır olarak esas alıp uygulayacakları işlem cretlerini belirlerler. Kurum, gerektiğinde uyuşmazlık zm mekanizmasının işletilmesi ile ilgili işlem cretlerine ilişkin alt sınırı da belirleyebilir.

               (6) Alan adının iptali veya alan adından feragat edilmesi hallerinde denen cretler iade edilmez.

               (7) Uyuşmazlık zm mekanizmasına başvuru esnasında denen cretler iade edilmez.

               Rehberlik hizmeti

               MADDE 29 (1) Rehberlik hizmeti bilgilendirme amalıdır. Rehberde yer alacak bilgiler Kurum tarafından belirlenir.

               (2) Rehberde sadece alan adı ile sorgulama yapılabilir.

               (3) Rehberde sorgulama yapan kişiler edindiği bilgileri istem dışı elektronik posta gndermek, ticari faaliyette bulunmak gibi amalarla kullanmayacağını taahht eder.

               (4) KKlar rehberde yer alan bilgilerin istek dışı elektronik posta gndermek, ticari faaliyette bulunmak gibi amalarla kullanılmasını engellemek iin mevcut teknolojik imknlar erevesinde gerekli tedbirleri alırlar.

               Yeni alt alan adlarının tahsise aılması

               MADDE 30 (1) Kurum tarafından tahsise aılmasına karar verilen yeni alt alan adları Kurumun İnternet sitesinden ve gerek olduğu hallerde diğer uygun aralarla kamuoyuna duyurulur. Duyuruda alan adı tahsisinin belgeli ya da belgesiz yapılacağı da belirtilir.

               (2) Belgeli tahsis edilecek yeni alt alan adlarının tahsisine ilişkin hususlar Kurum tarafından dzenlenir. 

               Tahsise kapalı adlar listesi

               MADDE 31 (1) Tahsise kapalı adlar listesine alınacak ve bu listeden ıkarılacak alan adları Kurum tarafından, gerekli grlmesi halinde konuyla ilgili uzmanların grşne de başvurularak belirlenir.

               (2) Alan adının tahsise kapalı adlar listesine alınması ve bu listeden ıkarılması hallerinde varsa alan adı sahibi ve ilgili KK bilgilendirilir.

               (3) Alan adının tahsise kapalı adlar listesinden ıkartılması halinde alan adı varsa sahibine iade edilir.

               Tahsisi kısıtlı adlar listesi

               MADDE 32 (1) Tahsisi kısıtlı adlar listesine alınacak ve bu listeden ıkarılacak alan adları ile bu alan adlarının tahsisinin yapılacağı taraflar ve tahsiste istenecek bilgi ve/veya belgeler Kurum tarafından, gerekli grlmesi halinde konuyla ilgili uzmanların grşne de başvurularak belirlenir.

               (2) Tahsisi kısıtlı adlar listesine alınan alan adının tahsisinin uygun taraflara yapılmadığı tespit edilirse alan adı ilgili taraflar bilgilendirilerek iptal edilir.

               (3) Alan adının tahsisi kısıtlı adlar listesinden ıkartılması halinde alan adı varsa sahibine iade edilir.

               Geiş sreci

               GEİCİ MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik erevesinde TRABİS faaliyete geene kadar mevcut işleyiş devam eder.

               (2) Bu Ynetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en ge iki yıl ierisinde TRABİS faaliyete geirilir.

               (3) Orta Doğu Teknik niversitesi bnyesinde bulunan Nic.tr (.tr Alan Adları Ynetimi) TRABİSin en kısa srede faaliyete gemesi iin gerekli desteği sağlamakla ve ilgili tm bilgi ve belgeleri Kuruma aktarmakla ykmldr.

               (4) Bu Ynetmeliğin yrrlğe girdiği tarih itibarıyla tahsisli olan, bu tarihten TRABİSin faaliyete gemesine kadarki srede tahsis edilen ve asgari bir KK faaliyete geene kadarki srede tahsis edilen alan adları tahsis srelerinin sonuna kadar kullanılmaya devam eder.

               (5) Mevcut işleyişte Orta Doğu Teknik niversitesi bnyesinde bulunan Nic.tr (.tr Alan Adları Ynetimi) tarafından kayıt operatr olarak belirlenmiş bulunan taraflardan KK olmak isteyenler TRABİSin faaliyete gemesinden sonraki altı ay iinde bu Ynetmelik hkmleri erevesinde gerekli işlemleri tamamlayarak KK olarak faaliyete başlarlar. Gerekli işlemleri tamamlamadığı iin KK olamayan veya KK olmak istemeyen kayıt operatrleri bu sre sonunda faaliyetlerini durdururlar ve daha nce tahsis, yenileme ve benzeri işlemlerine aracılık etmiş oldukları alan adlarına ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma aktarırlar.

               (6) Bu maddenin nc ve drdnc fıkrasında belirtilen alan adlarının sahipleri, TRABİSin faaliyete gemesinden sonra ve istemeleri halinde ilgili alan adının tahsis sresinin sona ermesinden nce veya tahsis sresinin sona ermesinden sonra sahip oldukları alan adına ilişkin işlemleri yapmak zere, Kurumun İnternet sitesinde yer alan KKlardan birini tercih ederler. Başvuru yapılan KK, ilgili bilgi veya belgeleri de temin ederek bu alan adı sahiplerini kimlik doğrulama dhil gerekli işlemleri yapmak suretiyle sistemine kaydeder.

               (7) Kişilerin alan adlarına ilişkin işlemleri asgari bir KK faaliyete geene kadar TRABİS vasıtasıyla yerine getirilir.

               Geiş srecinde satış ve devir

               GEİCİ MADDE 2 (1) Bu maddenin yrrlğe girdiği tarihten itibaren yıl sre boyunca alan adları satılamaz ancak aşağıda belirtilen durumlarda başkalarına devredilebilir;

               a) Gerek kişilerin lm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında alan adı yasal mirasılara devredilebilir.

               b) Tzel kişiler, sahip oldukları alan adını birleşme, devralma gibi sebeplerle devredebilirler.

               c) Marka ve/veya patent sahibi gerek ve/veya tzel kişiler bu marka ve/veya patent ile ilgili haklarını devretmeleri durumunda sahip oldukları marka ve/veya patente ilişkin alan adlarını da devredebilirler.

               ) Fikir veya sanat eserlerinin kayıt ve tescilini yaptırmış olan gerek ve/veya tzel kişiler bu fikir veya sanat eserleri ile ilgili haklarını devretmeleri durumunda sahip oldukları fikir veya sanat eserlerine ilişkin alan adlarını da devredebilirler.

               (2) Devir talebi hizmet alınan KKnın İnternet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılır. KKnın, TRABİS zerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde alan adının devri gerekleştirilir.

               (3) Devredilen alan adının kullanım sresi değişmez.

               a.tr  yapısındaki alan adlarının ilk tahsisi

               GEİCİ MADDE 3 (1) a.tr  yapısındaki alan adlarının ilk tahsisi belgeli olarak Kurum tarafından dzenlenecek erevede yapılır.

               (2) a.tr  yapısındaki alan adlarının ilk tahsisinde alınacak başvuru cretleri Kurum tarafından belirlenir.

               (3) İlk tahsis işlemlerinde, sırasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlara, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar ile işi ve işveren meslek kuruluşlarına ncelik verilir.

               Yrrlk

               MADDE 33 (1) Bu Ynetmeliğin;

               a) 13 nc maddesi TRABİSin faaliyete gemesinden yıl sonra,

               b) 14 nc, 15 inci ve 24 nc maddeleri ile Geici Madde 1i yayımı tarihinde,

               c) Geici Madde 3i TRABİSin faaliyete gemesinden oniki ay sonra,

               ) Diğer maddeleri TRABİSin faaliyete getiği tarihten itibaren

yrrlğe girer.

               Yrtme

               MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ulaştırma Bakanı yrtr.

 

EK

Alan Adlarının Yapısı ve Belgeli Tahsis Edilen Alt Alanlar

1.        Tanımlar

a.b.tr ve a.tr yapısındaki İnternet alan adlarında;

 

tr

lkemizin ISO (International Organization for Standardization Uluslararası Standardizasyon rgt) 3166 standardı ile belirlenen ve İnternet alan adlarında kullanılan kodunu

b

.tr uzantılı İnternet alan adları altında tanımlanan alt alan adlarını

a

Bu Ynetmelik hkmleri erevesinde kişilerin serbeste belirlediği alanı

ifade eder.

 

2.        Alt Alanlar

.tr altında tanımlanan alt alanlar aşağıda belirtilmiştir.

 

.com

.net

.biz

.info

.bbs

.name

.org

.web

.gen

.av

.tv

.dr

.k12

.tel

.bel

.gov

.edu

.pol

.tsk

 

 

3.        Belgeli Tahsis Edilen Alt Alan Adları

Aşağıda yer alan alt alanlar belirtilen taraflara Kurumun belirleyeceği belgeler karşılığında tahsis edilir.

Alt Alan

Tahsis Edilecek Taraf

.av

Trkiye Barolar Birliğine kayıtlı serbest avukatlar, hukuk broları ve avukatlık ortaklıkları

.bel

İişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyeler

.dr

Trk Tabipler Birliğine kayıtlı tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları

.edu

T.C. Yksek ğretim Kurumu (YK) tarafından tanınan yksek eğitim kurumları

.gov

Kamu kurum ve kuruluşları

.pol

Emniyet Genel Mdrlğ ve bnyesindeki birimler

.k12

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanmış okul ncesi eğitim veren kreş, anaokulu, ilkğretim, lise ve dengi ğretim kurumları

.tsk

Trk Silahlı Kuvvetleri bnyesinde yer alan birimler